Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.  (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Nowe przepisy w całości zastąpią obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych  osobowych (ODO), wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.
 

Rozporządzenie obliguje wszystkie podmioty do wdrożenia lub zaktualizowania aktualnie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, obowiązkowo i w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018r.

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:

 • Poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE.
 • Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
 • Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
 • Podejścia opartego na ryzyku
 • Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
 • Prawa do „bycia zapomnianym
 • Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania Danych Osobowych.
 • Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
 • Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
 • Ochrony prywatności w fazie projektowania

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Co należy zrobić w firmie aby być zgodnym z RODO:

 • WPROWADŹ NOWĄ DOKUMENTACJĘ LUB DOSTOSUJ AKTUALNĄ POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
 • SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEJ USŁUGI IOD
 • WYKONAJ AUDYT Z ODO
 • PRZEPROWADŹ SZKOLENIA KADRY PRACOWNICZEJ
 • SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEGO WSPARCIA IT - ASI

Odwiedzin: - 259